Mål och planer

Målsättning: Att individualisera elevernas utveckling med tydlig dokumentation och uppföljning.

På Montessoriskolan Växthuset arbetar vi med individuella utvecklingsplaner och dokumentation i olika led. Vi gör pedagogiska planeringar håller utvecklingssamtal, sätter omdömen/betyg och gör individuella utvecklingsplaner. All dokumentation sker i vårt digitala system Admentum. Där kan även vårdnadshavarna följa elevens kunskapsutveckling i omdömen och i den individuella utvecklingsplanen.

Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Inför samtalen får elev och förälder fylla i en enkät som man sedan går igenom under samtalet. Läraren har förberett samtalet genom att beskriva nuläget vad gäller kunskaper, social utveckling och lärande. Under samtalet sätter man tillsammans upp mål för eleven, där ska också framgå vem som ansvarar för vad. Under nästkommande utvecklingssamtal utvärderas arbetet kring att nå målen.