Mål och planer

Målsättning: Att individualisera elevernas utveckling med tydlig dokumentation och uppföljning.

På Montessoriskolan Växthuset arbetar vi med individuella utvecklingsplaner och dokumentation i olika led. Vi har lokala kursplaner, utvecklingssamtal, omdömen och  individuella utvecklingsplaner. All dokumentation sker i vårt digitala system Admentum. Där kan även vårdnadshavarna följa elevens kunskapsutveckling i omdömen och i den individuella utvecklingsplanen.

Lokala kursplaner

Våra lokala kursplaner  är skrivna utifrån Läroplanen för grundskolan 2011. Kursplanerna beskriver kunskapsmål för alla elever i samtliga ämnen. Utifrån kursplanerna gör lärarna  pedagogiska planeringar  för varje arbetsområde med konkreta mål och kunskapskrav för eleverna.

Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Inför samtalen får elev och förälder fylla i en enkät som man sedan går igenom under samtalet. Läraren har förberett samtalet genom att beskriva nuläget vad gäller kunskaper, social utveckling och lärande. Under samtalet sätter man tillsammans upp mål för eleven, där ska också framgå vem som ansvarar för vad. Under nästkommande utvecklingssamtal utvärderas arbetet kring att nå målen.